Colored Napkins


napkins 2-plies yellow
napkins 2-plies yellow  
napkins 2-plies orange
napkins 2-plies orange  
napkins 2-plies red
napkins 2-plies red  
napkins 2-plies pink
napkins 2-plies pink  
napkins 2-plies wisteria
napkins 2-plies wisteria  
napkins 2-plies fuchsia
napkins 2-plies fuchsia  
napkins 2-plies dark blue
napkins 2-plies dark blue  
napkins 2-plies light blue
napkins 2-plies light blue  
napkins 2-plies green
napkins 2-plies green  
napkins 2-plies acid green
napkins 2-plies acid green  
napkins 2-plies black
napkins 2-plies black